اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عفت صبوحی

شهرسازی دکتری شهرسازی

effatsaboohiyahoo.com

مدیر مسئول

سید عباس موسوی

طراحی شهری دانشجوی دکتری شهرسازی
مدیر عامل خانه میراث خشت و فیروزه صفاهان

mousavi.s69yahoo.com

مدیر داخلی

اردلان احمدی بروجنی

طراحی شهری مدیر داخلی خانه میراث خشت و فیروزه صفاهان

ardalanahmadi71gmail.com

تیم اجرایی

فاطمه حاجی هاشمی

معماری کارشناسی ارشد معماری

hajihashemifgmail.com

ویراستار ادبی

دکتر الهام ناظم

ادبیات فارسی دکتری ادبیات فارسی

nazemiaudgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرشته احمدی

شهرسازی دکتری شهرسازی

fereshteahmadi2004yahoo.com

دکتر سمانه امامی کوپائی

معماری دکتری معماری

samaneh.ekgmail.com

امین تجدد

معماری دانشجوی دکتری معماری

amin.tajaddodyahoo.com

دکتر یونس چنگلوایی

شهرسازی دکتری شهرسازی

johna.urbanismgmail.com

دکتر مرجان شهاب زاده

شهرسازی دکتری شهرسازی

shahabzadeh@iaushiraz.ac.ir

ma.shahabzadehyahoo.com

دکتر علی صادقی حبیب آباد

معماری دکتری معماری

tcsh90yahoo.com
0000-0001-9451-4907

شهریار علوی

شهرسازی دانشجوی دکتری شهرسازی

shahrartichyahoo.com

دکتر راضیه قدرجانی

شهرسازی دکتری شهرسازی

razieh.ghadarjanigmail.com

دکتر مهران کاراحمدی

معماری دکتری معماری

m.karahmadigmail.com

دکتر محمد لطیفی

معماری دکتری معماری

latifie_myahoo.com

دکتر آزاده مدنی

هنر دکتری پژوهش هنر

madani7448yahoo.com

دکتر گلناز مرتضایی

طراحی شهری دکترای شهرسازی

mortezaei.ggmail.com